Lista politicilor active

Nume Tip Consimțământul utilizatorului
Prelucrarea datelor personale Politica de confidențialitate Utilizatori autentificați
Declaratie Altă politică Utilizatori autentificați

Sumar

Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Politică întreagă

Concursul Național „Chimia - Artă între Ştiinţe”, editia a IV-a, 9 aprilie 2022
https://www.cas.chimie.upb.ro

Anexa II Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………………, născut (ă) la data …………………………………………… în localitatea……………………………………………………., domiciliat (ă) în ……………………………………………………………………………………………, posesor al C.I. seria…….. nr…………………, eliberată de ………………………………………, la data de ……………., declar că:

Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Am fost informat (ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Universității POLITEHNICA din București doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea ce privește calitatea mea de elev participant la concursurile organizate de aceasta.

Am fost informat (ă) că prelucrarea datelor mele este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Universității POLITEHNICA din București, ca operator de date cu caracter personal înregistrat sub numarul 3291, de a publica pe site-ul universității următoarele informații: nume, prenume, liceul din care provin, rezultatele obținute în urma desfășurării concurcursurilor, eventuale fotografii realizate în timpul desfășurării concursului.

În conformitate cu Regulamentul EU 2016/679 (GDPR), termenii enunțați în cele ce urmează au sensul definit de regulament și sunt folosiți cu acest sens în cadrul prezentului document:

• Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

• Prelucrare: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În conformitate cu dispozitiile art. 15-22 din GDPR, subsemnatul/a _____________ _____________ am fost informat cu privire atât la drepturile mele, cât și asupra condițiilor și consecințelor exercitării acestor drepturi și anume:

- Dreptul de acces la date, dreptul de a obține o confirmare a datelor care îmi sunt prelucrate, precum și dreptul de acces la aceste date,

- Dreptul la rectificare, dreptul de a obține rectificarea sau completarea datelor inexacte sau incomplete

- Dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a obține stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Universitatea POLITEHNICA din București are obligația de a șterge aceste date în condițiile respectării metodologiei de desfășurare a concursurilor și a legislației în vigoare. Exercitarea dreptului la ștergerea datelor cu caracter personal trebuie să fie făcută astfel încât să nu afecteze condițiile de desfășurare a concursurilor, în caz contrar participantul își asumă toate consecințele ce decurg din exercitarea dreptului de ștergere a datelor, inclusiv în anumite situații imposibilitatea participării la concurs.

-Dreptul la restricționarea prelucrării în baza art 18 GDPR aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, cu condiția ca această restricționare să nu afecteze condițiile de desfășurare a concursurilor

- Dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

- Dreptul de a depune o plângere în baza art. 77 GDPR în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- Dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, asumându-mi în acest caz toate consecințele și fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de UPB pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității POLITEHNICA din București.

Data    Semnătura

Notă:

Datele personale  necesare pentru înscrierea la concurs  vor fi colectate strict in scopul desfășurării concursului după apăsarea butonului de mai jos. 

Nu este necesară trimiterea prin email a declarației semnate olograf.Sumar

Declaratie pe propria raspundere

Politică întreagă

Concursul Național ”Chimia - Artă între Științe”

Anexa III

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Prin semnătura mea îmi angajez numele, cinstea şi onoarea în a respecta regulile de integritate pe timpul desfășurării Concursului „Chimia Arta între Științe” in sistem on-line, înțelegând prin aceasta:
- să citesc și să respect regulamentul concursului
- să nu discut cu alte persoane în timpul desfășurării concursului
- să nu fac apel la surse externe de informare în timpul desfășurării concursului, acestea incluzând materiale scrise, foi completate în prealabil, telefon mobil ori alte mijloace electronice